من از جمله کسانی هستم که در زندگیم ، از روانشناسان مشاوره میگیرم و واقعا در بیشتر مواقع، عالی بودن و مشکلم به راحتی حل شده البته من نمی خوام بازار روانشناسان را گرم کنم ، نه به هیچ وجه .